Mar 31, 2014

random #45




aku pun tak faham kau sebenarnya.